Ge återkoppling i positiv anda:

OBS! *Denna sida är skapad 2012 angående ett studentarbete på KTH, via KTH Innovation och Almi Företagspartner AB.

För ärenden till företaget LitterLott vänligen besök www.litterlott.com

LitterLott identifierar och uppmuntrar en korrekt skräphantering

Kan fimpen associeras med en korrekt hantering om den blir särpräglad? 

- Uppmärksamma en korrekt skräphantering!

Bärbara askkoppar inpräntar Ditt mobilnummer i fimparnas filterplast. Om fimparna lämnas in i stationära askkoppar deltar Du i ett lotteri där chansen finns att erhålla en exklusiv "pant".

Efter inlämnandet behöver du inte göra något, tilldelas du "panten" sker en insättning på ditt konto med ett meddelande via Swish:

"Tack för Din insats för miljön"/Projekt LitterLott

Den mobila askkoppen LitterPress

Den mobila askkoppen LitterPress

Den exklusiva utdelningen har framförallt ett symboliskt värde, vilken pedagogiskt påvisar nedskräpningens kostnader och belastningar.

I ett samarbete med olika verksamheter erbjuds även incitament kopplade till respektive verksamhet.

Enda sättet att delta är att ta ansvar för skräpet!

Kasta inte bort din chans att bidra, du märker själv skillnaden... 

Den stationära askkoppen LitterBox

Den stationära askkoppen LitterBox

Identifiera vilka som gör Rätt:

LitterLott är ett miljöprojekt som tillhandahåller innovativa produkter och tjänster i syfte att minska fimpnedskräpning. Idén är att uppmuntra och hjälpa rökarna att ta hand om sina fimpar och samtidigt öka den allmänna medvetenheten vad gäller problematiken kring förbrukade cigaretter.

Projektet har startats för att komma runt problemen och kostnaderna kopplade till pant på fimpar, skräpböter, rökförbud, en intensifierad maskinell och manuell renhållning eller enbart en ökad tillgänglighet av askkoppar.

Just nu söker LitterLott samarbetspartners och sponsorer

Se hur din verksamhet eller kommun kan vara med i projektet

Sammanställning av Projekt LitterLott

Ladda ned en uppdaterad sammanställning av Projektet här:

* OBS! Cigaretter innehåller starkt cancerframkallande ämnen och utsätter både rökaren och rökarens närmaste omgivning för en stor hälsorisk. Trots all vetskap och upplysning om rökningens negativa effekter väljer över 1 miljon svenskar att röka...

När det kommer till fysisk hälsa och nedskräpning i naturen är det bästa om alla slutar att röka och ingen börjar!!!

Men här behandlar vi inte rökningen, vi angriper nedskräpningen! 

Detta genom att arbeta förebyggande och ge rökarna nya förutsättningar för att hantera fimparna på ett korrekt sätt, att förbruka cigaretten rätt. Cigaretthantering och fimphantering hör ihop, det senare kan inte längre "kastas" över på skattebetalarna! 

Problemet med fimpar:

ExternalVideoWidget


 

Bakgrundsfakta: fimpnedskräpning

Fimpnedskräpning är ett problem ur flera aspekter. Fimparnas filter har en lång nedbrytningstid och innehåller tungmetallen kadmium, den lagras i allt organiskt. Med den största andelen av den totala mängden skräp har samhället varken råd att låta fimparna ligga kvar i naturen eller att plocka upp alla från densamma. Kemiskt och estetiskt såväl som ekonomiskt är fimpnedskräpningen ett dåtida, ett nutida och ett framtida problem.

Lösningsförslag handlar ofta om restriktioner, ökade investeringar i renhållning eller tillgänglighet. Men en skräpig miljö behöver inte fler skräpinsamlare och botskrivare, utan färre nedskräpare...

 

Rökare är inte "per automatik" mer benägna att skräpa ner än icke-rökare

Cigaretten är en liten produkt som konsumeras högfrekvent och utomhus i största utsträckning, förbrukningen sker på cirka 5 minuter. Detta ihop med glödande, rykande och illaluktande egenskaper gör fimpen tacksam att kasta på marken. Att fimpen utgör mellan 60-65 procent av den totala mängden skräp, när 12-14 procent av Sveriges befolkning röker, talar sitt tydliga språk.

Med sin form och storlek undgår fimparna renhållningsmaskiner i högre grad än annat skräp. Mängden fimpar ökar i förhållande om inte investeringar görs i det manuella renhållningsarbetet, vilket ökar kostnaderna ytterligare. En skräpig miljö föder i sin tur fler nedskräpare inom alla samhällsgrupper.

För att uppnå en förbättring ligger ansvaret och möjligheten framförallt hos rökarna själva. Precis som fimpen idag underlättar nedskräpning, och är synonymt med skräp, kan kanske samma föremål associeras med en mer korrekt hantering?!

För skräp finns egentligen inte, det är endast ett mått på våra preferenser. Så vad händer om en färdigrökt cigarett är en lottsedel? 

Läs mer under Koncept.

Kontakta oss för ytterligare information.


 

LitterLott märker fimparna och minskar nedskräpningen genom att omvandla fimparna till lotter och dela ut en pant slumpmässigt.


 

Webbplatskarta: