Märk fimparna - Märk skillnaden

Alla som visar sitt engagemang kan ta del av de skräpkostnader och miljöbelastningar samhället besparas:

Märkning

Den mobila askkoppen LitterPress

Nu kan rökare och icke-rökare, skaffa ett praktiskt hjälpmedel för hanteringen av fimpar. Här presenteras mobila askkoppar, kallade LitterPress. Dessa släcker, komprimerar och förvarar fimpar samtidigt som de omvandlar dess filter till lottsedlar. Vid användning märks filtren med respektive individs mobilnummer (ett 8-siffrigt nummer utelämnat 07), vilket blir inpräntat i filterplasten i ett pressmoment. Alla cigaretter är därmed potentiella lotter som kan spåras tillbaka till inlämnarna.

Märkt fimp blir lottsedel

Inlämning

Vinyldekal till LitterBox där även företagsreklam kan placeras

Stationära askkoppar, kallade LitterBox, återfinns på platser som idag är utsatta för en frekvent fimpnedskräpning. Dessa askkoppar har utvändigt en förklarande text med projektets ambitioner och en hänvisning till www.litterlott.se. Invändigt har askkopparna ett separat utrymme där en liten andel av de inlämnade fimparna hamnar slumpmässigt.

Utlottning

Den stationära askkoppen LitterBox

Veckovis lottas det fram EN LitterBox inom ett bestämt geografiskt område. Varje märkt fimp, som påträffas i dennas separata utrymme, innebär en återkoppling till den identifierade inlämnaren. En person som uppenbarligen, gällande skräpfrågan, bidragit till en trevligare och renare miljö.

- Kombinationen av en invändig urskiljningsfunktion med en utlottning medför att endast ett fåtal av alla inlämnade fimpar kommer behandlas och registreras av personal kopplade till LitterLott. All annan skräp- och sophantering sköts som vanligt enligt dagens renhållningsrutiner.

Utdelning

Ett belopp på * x kronor sätts in på personens konto med hjälp av det nummer som avläses från fimpens märkning. Personen i fråga underrättas i form av ett meddelande att en insättning har gjorts:

Tack för Din insats för miljön/Projekt LitterLott

Samtliga utbetalningar sker via Swish, läs mer om detta under getswish.se.

De ekonomiska insättningarna x följer inlämningsbenägenheten, det styrande indexet. Utdelningarna symboliserar och representerar omfattningen av samhällsnyttan och finansieras av sponsorer och/eller kommunala medel.

- Aktuell LitterBox och identifierade "återvinnare" annonseras (efter godkännande) veckovis under fliken Aktuellt.

- Projektet är uppbyggt för att kunna utvecklas med fler påbyggnader kring konceptet... Se mer under Partners.

OBS:

(OBS 1! Mottagandet av projektet, vad gäller intresset från diverse berörda parter och instanser, avgör initieringen och utvecklingen av LitterLott. Som konceptet är uppbyggt, och som städernas gator är beklädda med fimpar, finns det ingen fördel med att vänta, tvärtom!)

(OBS 2! Utbetalningar sker i regel till personer över 18 år, enligt bestämmelser för registrering av Swish!)

Intention:                                            

  • Öka medvetenheten kring både miljöbelastningar och kostnader kopplade till nedskräpning, och därav generera en attityd- och beteendeförändring.
  • Väcka en debatt med fokus på viktiga frågor angående miljö, nedskräpning och återvinning. Frågor som är relevanta idag och nödvändiga för imorgon!
fimphantering litterlott


 

Vad tycker Du?